گروه دندانپزشکی و زیبایی اپال به مناسبت هر فصل تصمیم دارد پیشنهادات ویژه ای را در زمینه های زیبایی و درمانی خدمت مراجعه کنندگان عزیز ارائه بدهد
لذا برای آگاه شدن از این پیشنهادات صفحه ی ما را در اینستاگرام دنبال کنید